استانداردهای بخش لیبر و زایمان

استانداردهای بخش لیبر و زایمان

براي دانلود مقاله کليک کنيد

نتایج وب

[PDF]
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺨﺶ ﻟﯿﺒﺮ و زاﻳﻤﺎن

https://treatment.tbzmed.ac.ir/…/استاندارد%20بخش%20لیبر%20و%20زایمان.pdf

ذخیره شده

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺨﺶ ﻟﯿﺒﺮ و زاﻳﻤﺎن. ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺮ ﻟﯿﺒﺮ، زاﯾﻤﺎن و ﭘﺲ از. زاﯾﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. : .١. ﺳﯿﺴﺘﻢ. LDRP. : ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﯿﺒﺮ، زاﯾﻤﺎن و ﭘﺲ از …

[PDF]
استاندارد بخش زايمان

darman.umsha.ac.ir/uploads/standard_delivery.pdf

ذخیره شده

١. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺨﺶ ﻟﯿﺒﺮ و زاﯾﻤﺎن. ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺮ ﻟﯿﺒﺮ، زاﯾﻤﺎن و ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. : .1. ﺳﯿﺴﺘﻢ. LDRP. : ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﯿﺒﺮ، زاﯾﻤﺎن و ﭘﺲ از …

[DOC]
اتاق زایمان

darman.fums.ac.ir/images/doc/the%20maternity%20ward%20Standard.docx

ذخیره شده

مشابه

استاندارد بخش ليبر و زايمان. طبق استانداردهای جهانی بیمارستانها می توانند از سه سیستم برای کنترل سیر لیبر، زایمان و پس از زایمان استفاده کنند: سیستم LDRP: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *